helse

– Utvilsomt det neste store

Derfor mener Norway Health Tech-sjefen at gründere og investorer som kaster seg over eldrebølgen, har store muligheter for å lykkes fremover.

– Tiden det tar fra idé til nyttiggjøring hos pasient og bruker er ofte lang i helse. Derfor er tilgang til risikokapital svært viktig, sier Lena Nymo Helli, leder i Norway Health Tech.
– Tiden det tar fra idé til nyttiggjøring hos pasient og bruker er ofte lang i helse. Derfor er tilgang til risikokapital svært viktig, sier Lena Nymo Helli, leder i Norway Health Tech.
Publisert

Investeringssjef Espen Daae sier det haster å investere i løsninger knyttet til en aldrende befolkning. Han vitner en del usikkerhet blant investorer på området.

Lena Nymo Helli mener det handler om bevisstgjøring, historiefortelling og kompetansebygging, i tillegg til vilje fra myndighetene til å investere og dele risiko.

Hun leder Norway Health Tech, en av landets største helseklynger.

– Potensialet er enormt, og vi er overbevist om at helsenæringen skal bli en av de viktigste næringene for Norge i årene som kommer. Norge investerer allerede enorme summer i helsevesenet. Nøkkelen blir å koble dette til industrivekst, sier hun.

– En av de største samfunnsutfordringene vi har. Men her ligger også en enorm mulighet

Nymo Helli viser til en rekke medlemsselskaper som på ulike måter jobber for en bedre eldreomsorg; Dignio, Senscom, Tidewave, Asap Norway og Lek deg frisk, blant flere.

Se egen faktaboks om disse.

Eldretech-startups:

  • Senscom: lager bleiesensoren DignaCare som varsler om pasienten trenger tilsyn.
  • Tidewave: lager en madrass som beveger på seg og forebygger liggesår hos pasienten.
  • Asap Norway: lager høyabsorberende laken.
  • Dignio, Checkware, Tellu, Siemens Healthineers, Diffia og Youwell lager alle ulike former for digital hjemmeoppfølging, som lar pasienten bo hjemme lenger.
  • Lek deg frisk bruker spill for å aktivisere eldre, og trener kognitiv og fysisk helse ved hjelp av ulike typer digitale spill

    Kilde: Norway Health Tech

Vi jobber aktivt overfor politiske myndigheter og viktige premissleverandører i helseforetak og kommuner for å bedre rammevilkår for denne typen teknologi, sier hun.

– Det handler om å gjøre markedsintroduksjon enklere og få det offentlige til å prioritere teknologi, som vil være en viktig løsning på fremtidens helseutfordringer, der eldreomsorg definitivt er en av de viktigste.

Et av de viktigste grepene klyngen har tatt, er å etablere Health2B sammen med Oslo Universitetssykehus og Forskningsparken, forteller Nymo Helli.

– Dette er en arena for offentlig-privat helsesamarbeid. Her samarbeider sykehus, kommuner, helsenæringen, telekomselskaper og design- og tjenesteutviklere for – sammen å skape et bærekraftig helsevesen der startups og scaleups har en veldig viktig rolle.

Hun understreker at vi står overfor betydelige demografiske utfordringer fremover.

– Vi blir stadig flere eldre, samtidig som fødselsratene synker. Det betyr at vi blir færre pårørende. Studentkullene blir også mindre, og dermed får vi færre utdannede i helsefagene. Mangel på personell og behovet for personell-besparende teknologi, er en av de største samfunnsutfordringene vi har. Men her ligger også en enorm mulighet.

– Vokser på tross av børsuro, krig og konflikt

Nylig etablerte Norway Health Tech derfor en splitter ny investorsatsing.

En rekke norske helseklynger skal fremover legge inn en felles innsats for å introdusere norske bedrifter til investorer de har kontakt med.

Life Science Cluster har ansvar for prosjektet, som har fått navnet «Metodikk for samordnet investorarbeid for livsvitenskap og helseteknologi».

Prosjektet har støtte fra Viken Fylkeskommune i to år.

– Vi tror at gründere og investorer som ser disse enorme demografiske utfordringene, har store muligheter for å lykkes fremover. Helse er fortsatt en sektor med et enormt uinnfridd og utappet potensial, sier Nymo Helli.

– «The next big thing»?

Helse som næring er utvilsomt det neste store, og det skyldes sterke globale trender som demografiske endringer, økning i antall eldre, vekst i kroniske sykdommer, livsstilssykdommer og mental helse, sier hun.

– I tillegg ser vi en økt modenhet med tanke på å ta i bruk digitale løsninger. Helsenæringen kjennetegnes også av å være en motkonjunkturnæring som vokser på tross av børsuro, krig og konflikt. Den norske helsenæringen eksporterte for 27,2 milliarder kroner i 2021, men vi tror på en dobling – minst - frem mot 2030.

– Dette er en av forutsetningene for at vi kan lykkes internasjonalt

For å lykkes er vi imidlertid avhengig av at hele økosystemet fungerer, legger hun til.

– Helse handler om liv og død, og løsninger som skal tas i bruk er derfor forbundet med strenge regulatoriske krav. Det gjør at det er tid- og kompetansekrevende å lage løsninger som fungerer og som er trygge nok, sier Nymo Hello.

– I tillegg har vi nok ikke en tilstrekkelig lang tradisjon for å tenke kommersielt innenfor helse i Norge, her ligger svenskene og danskene et stykke foran oss, men vi tar stadig nye steg, legger hun til og sier:

– Hvis Norge skal opprettholde en velferdsstat som er slik vi kjenner den i dag, er vi nødt til å gjøre det enklere å lykkes med nye helseløsninger som gir kvalitet i behandling, bedre forebygging av sykdommer og bedre utnytting av helsepersonell.

– Hva kunne ha gjort det enklere for gründere å lykkes?

– Tiden det tar fra idé til nyttiggjøring hos pasient og bruker er ofte lang i helse. Derfor er tilgang til risikokapital svært viktig, og investorer som har domene-kunnskap om helse. Det er også viktig at det offentlige stimulerer til nyskaping gjennom å kjøpe norsk helseteknologi. Vi trenger et velfungerende hjemmemarked for å gjøre det enklere å være gründer. Dette er en av forutsetningene for at vi kan lykkes internasjonalt.

– Og hvilke løsninger vil lykkes?

De utfordringene som media formidler fra eldreomsorgen handler om kultur og organisering av ressurser. Vi ser store effekter i å ta i bruk teknologi som løser logistikk, arbeidsflyt og behandling på bedre måter enn hva som er tilfelle i dag.

– Vi mener at teknologi kan bidra til å gi de eldre verdige liv, og vi ser mange eksempler på at det er tilfelle, sier Nymo Helli.

Powered by Labrador CMS