søksmål

Dom i Reltime-saken

I fjor gikk nederlandske Peter Michel Heilmann og kona Maria Boots til sak mot Reltime-gründer Frode van der Laak, Reltime AS og styreleder i selskapet Marlene Julo. Saken gjaldt flere påstander. Nå foreligger det en dom.

Peter Michel Heilmann og Frode van der Laak.
Publisert

Ifølge domstolen var hovedspørsmålet i saken hvorvidt Heilmann og Boots hadde krav på tilbakebetaling av deler av kapitalen som ble investert i Reltime i 2022. Det skulle også avgjøres hvorvidt det var grunnlag for erstatning og forsinkelsesrenter. 

Bindende avtale om kapitalforhøyelse

Saksøker anførte at det ikke var blitt gjennomført kapitalforhøyelse i Reltime AS i tråd med aksjeloven. I stedet ble det etter deres syn solgt aksjer fra morselskapet Julo AS. Kjøpesummen ble deretter overført direkte til Reltime AS. I denne transaksjonen oppstod det ifølge saksøker et låneforhold mellom Julo AS og Reltime AS. Denne gjelden skal senere ha blitt konvertert til egenkapital mot utstedelse av nye aksjer til Julo AS. 

Saksøkte mente på sin side at det var inngått avtale om aksjesalg mellom aksjonærene og Julo AS.

Retten kom til at det ble inngått en bindende avtale om kapitalforhøyelse ved nytegning av aksjer, og at Reltime skal betale 120.000 euro til saksøker. Styreleder Julo ble av Retten holdt solidarisk ansvarlig for kravet som følge av sitt styreansvar. 

Retten kunne imidlertid ikke se at van der Laak kunne holdes ansvarlig for den manglende gjennomføringen og registreringen av kapitalforhøyelsen, og han ble dermed frifunnet fra kravet.

Heilmann og Boots ble tilkjent forsinkelsesrenter av 22.000 euro fra 2. mars 2023 til 24. februar 2024.

Heilmann var ansatt - måtte forstå risikoen

I søksmålet anførte Heilmann videre at han var blitt ansatt som midlertidig daglig leder, og at han skulle lønnes med såkalte RTC-tokens tilsvarende minst 90.000 kroner i måneden. Han søkte erstatning for usaklig oppsigelse og fordi utbetalingene i realiteten ble mindre enn forespeilet.

Her mente Retten at Heilmann riktignok var rettmessig ansatt i selskapet, men også at han aksepterte risikoen for svingninger i vederlagets verdi da han aksepterte avlønning i form av tokens. Retten har kommet til at Heilmann ikke har krav på erstatning, og at hverken selskapet, van der Laak eller Julo er erstatningspliktige. 

Heilmann fikk delvis medhold i kravet om tilbakebetaling av utlegg. Mens kravet var på 7623 euro, kom Retten til at Reltime AS skal betale 1224 euro.

Handlet ikke uaktsomt

Saksøker fremsatte videre påstander om at ledelsen i Reltime hadde gitt uriktige opplysninger om eierskap til de immaterielle rettighetene som lå til grunn for virksomheten. Sentralt i saken var en avtale om overdragelse av eierskapet til teknologien fra selskapet Conax til Reltime AS som var datert 25. april 2021 og signert av Marlene Julo på vegne av begge parter. Mens saksøker fremla en versjon av avtalen hvor metadata viste at datoen var endret av van der Laak i september 2023, la Reltime frem en annen versjon hvor metadata viste at den var lagret 25. april 2021.

Her kom Retten til at Heilmann, som hadde bevisbyrden, ikke hadde sannsynliggjort at ledelsen hadde handlet bevisst eller uaktsomt. Julo og van der Laak ble dermed frifunnet fra kravet om erstatning på dette grunnlaget. 

Saksøkte hadde gått til motsøksmål for ærekrenkelser. Det ble anført at Heilmann hadde snakket negativt om selskapet og ledelsen og at dette hadde skadet selskapet og van der Laak personlig. Heilmann ble frifunnet fra disse kravene. 

Få gratis nyhetsbrev

Abonner på Shifters nyhetsbrev for de siste nyhetene, trendene og analysene.

Fordeler saksomkostningene

Fordi saken har flere sider, og fordi flere parter i saken er både frifunnet og ikke, har dommeren fordelt saksomkostningene etter følgende nøkkel: 50 prosent på tvisten mellom saksøkerne og Reltime AS som omfatter motkravet, 30 prosent på tvisten mot van der Laak som omfatter motkravet, og 10 prosent på hver av Julo og Julo AS. 

Med andre ord har saksøkerne fått fullt medhold i saken mot Reltime AS og i saken mot Marlene Julo på grunn av styreansvar. Men fordi de avslo et tidlig forlikstilbud som lå tett opp mot det de ble tilkjent ved dom, har Retten redusert saksomkostningene som Julo må dekke til 138.284 kroner, betydelig lavere enn de reelle saksomkostningene. Samtidig dømmes Heilmann og Boots til å betale 52.024 kroner i saksomkostninger til Julo AS. I sakene om erstatningsansvar hvor van der Laak og Julo ble frifunnet, dømmes Heilmann til å betale 173.421 i saksomkostninger til Reltime og 216.776 kroner til Julo og van der Laak.

Heilmann anket utmålingen av saksomkostninger.