opsjoner

Usikkerhet rundt nye opsjonsregler: – Tidvis så kompliserte at det nesten er flere som bommer enn som treffer

Innrapportert bruk av den nye opsjonsordningen er overraskende lav. Appfarm-CFO Steinar Lauritzen skulle gjerne sett rammene utvidet.

Finansdirektør i Appfarm Steinar Lauritzen og Optio Incentives-gründer Christoffer V. Herheim.
Finansdirektør i Appfarm Steinar Lauritzen og Optio Incentives-gründer Christoffer V. Herheim.
Publisert

Den nye opsjonsordningen er blitt feiret som et av startupmiljøets største politiske gjennomslag.

Det er viktig å løse opp i dette, for ordningen er egentlig en «no brainer» for selskapene som omfattes

Christoffer Herheim, Optio Incentives

Fra 1. januar 2022 har det vært mulig å tildele ansatte opsjoner som skattlegges som kapitalinntekt ved innløsing og ikke som lønnsinntekt ved kjøp av aksjene.

For den ansatte gir det lavere skatt og bedre likviditet, og selskapene slipper å betale arbeidsgiveravgift.

Vilkår som gjelder for arbeidsgiver

Ordningen gjelder aksjeselskap hjemmehørende i Norge som:

 • ikke er eldre enn 10 år i tildelingsåret, medregnet stiftelsesåret
 • har 50 antall årsverk eller færre i inntektsåret før tildeling av opsjonen
 • har samlede driftsinntekter på 80 mill. eller mindre i inntektsåret før tildeling av opsjonen
 • har samlet balansesum på 80 mill. eller mindre i inntektsåret før tildeling av opsjonen
 • ikke offentlige organer kontrollerer mer enn 24 prosent av kapital- eller stemmeandelene i selskapet,
 • ikke driver kull- eller stålvirksomhet eller passiv kapitalforvaltning
 • ikke har utestående krav på tilbakebetaling av ulovlig statsstøtte
 • ikke var i økonomiske vanskeligheter på tildelingstidspunktet
 • maksimalt 30 prosent av selskapets samlede lønnskostnader er knyttet til en eller flere av følgende:
  • aktiviteter omfatte av næringshovedområde K «Finansierings- og forsikringsvirksomhet i statistisk sentralbyrås standard for næringsgruppering
  • omsetning av eiendom eller råvarer
  • langtidsutleie av lokaler eller boliger
  • juridisk rådgivning, revisjon eller regnskap

Inngår arbeidsgiverselskapet i et konsern, må ovennevnte vilkår være oppfylt for konsernet sett under ett. I tillegg må samtlige selskaper i konsernet være aksjeselskap.

Kilde: Skatteetaten

Samtidig stilles en rekke krav for å bli omfattet av ordningen (se faktabokser).

Lav innrapportering av bruken

Nå viser nye tall, som Shifter har fått innsyn i hos Skatteetaten, at kun 74 selskaper rapporterte inn bruk av den nye ordningen for 2022.

Totalt ble det sendt inn 491 oppgaver innen fristen i vår gikk ut. Skatteetaten presiserer at det er snakk om antall tilfeller av opsjon og ikke antall ansatte da det kan være ansatte som har fått flere opsjoner.

Christoffer Herheim i Optio Incentives, som spesialiserer seg på å hjelpe bedrifter med utforming av kompensasjonspakker, er overrasket over antallet og mener det er rom for forbedring av ordningen.

Som rådgiver sitter han tett på saker hvor ordningen skaper trøbbel.

– Et sted må grensen gå, det har jeg forståelse for, men nå er kravene tidvis så kompliserte at det er nesten flere brukere av ordningen som bommer enn som treffer, sier han.

For eksempel har deler av lovteksten åpnet for flere juridiske tolkninger med så stort utfall i potensielle konsekvenser at Optio Incentives vegrer seg for å anbefale den til alle.

– Lovteksten skaper en del usikkerhet.

Det er et krav at man skal få opsjoner i selskapet man er ansatt i. Det betyr normalt selskapet som utbetaler lønn. Men i veldig mange tilfeller har startups opprettet en holdingstruktur for å legge til rette for fremtidig vekst og kapitalinnhenting, etter anbefaling fra revisor, som bryter med dette.

– Hvis man er ansatt i et driftsselskap, så diskvalifiserer man til ordningen fordi man ikke har fått opsjonene fra ansattselskapet, sier han.

– Og hvis opsjonene er mye verdt, kan det bli en veldig stor skatteregning for både medarbeider og selskap som da må betale arbeidsgiveravgift på gevinsten.

Herheim forteller at Optio har vært i dialog med juridisk spisskompetanse på området som bekrefter at problemstillingen er høyst reell.

Samtidig ser han for seg at problemene kan løses ved å flikke på lovteksten gjennom dialog med brukerne.

– Det er viktig å løse opp i dette, for ordningen er egentlig en «no brainer» for selskapene som omfattes, sier han.

– Jeg er veldig sikker på at det er store mørketall her.

Fra egen erfaring og innsikt i markedet har han anslagsvis kjennskap til om lag halvparten av de 74 selskapene.

– Jeg vil tippe at kun en av fire har rapportert inn bruken, sier han og peker på at en forklaring kan være at det har vært uklart for en del når og hvordan bruken av ordningen skulle rapporteres inn.

Appfarm nærmer seg grensene

Finansdirektør Steinar Lauritzen i Appfarm, som utvikler programvare med no- og low code-løsninger, har sendt inn opsjonsoppgave for sine ansatte.

Han mener rapporteringen er overkommelig, men mistenker at ordningen ikke er godt nok kjent i startupmiljøet.

– Det meste av rapporteringen er skjematisk, men det er for lite informasjon rundt kravene. For en travel startup kan det bli til at man skyver det foran seg ettersom det uansett er tre års løpetid i ordningen, sier han.

Appfarm lukket nylig en større kapitalrunde på 60 millioner kroner og har tidligere benyttet seg av ordningen ved utstedelse av opsjoner. Nå nærmer selskapet seg flere av avgrensningene med stormskritt, blant annet kravet om færre enn 50 ansatte og balansesum under 80 millioner kroner.

Vilkår som gjelder den ansatte

Ordningen gjelder fysiske ansatte som:

 • har gjennomsnittlig minst 25 timer arbeidstid i oppstartselskapet per uke ved tildeling og frem til innløsning av opsjonen, og
 • ikke direkte eller indirekte kontrollerer mer enn 5 prosent av aksjene eller stemmene i oppstartselskapet i tildelingsåret, samt de to foregående årene.

Kilde: Skatteetaten

Et annet problem er at man skal være påpasselig med tidspunktene for tildeling og innløsing for å ikke plutselig falle ut av ordningen.

– Vi er 40 stykker nå og kommer fort til å bli 50. For oss hadde det vært bedre med en ordning med ikke fullt så stramme rammer. Med økt størrelse blir ikke behovet for å tiltrekke oss - og beholde - dyktige ansatte med forventninger om god kompensasjon noe mindre, og ideelt sett skulle vi gjerne brukt ordningen lengre, sier han.

CFOen synes også de totale rammene i ordningen med fordel kunne vært utvidet. I dag kan ikke en enkelt ansatt få opsjoner på aksjer verdt mer enn tre millioner kroner ved tildeling, og et selskap kan ikke utstede opsjoner på aksjer verdt mer enn 60 millioner kroner totalt i selskapets levetid.

– Det siste er mest restriktivt, synes jeg. Har du for eksempel 45 ansatte som skal omfattes av ordningen, og du skal dele ut opsjoner to-tre ganger med stadig økende aksjeverdi, så risikerer du å krasje nokså raskt i det taket hvis mulighetene for meningsfull avkastning skal ivaretas.

Lauritzen er likevel soleklar på at den nye opsjonsordningen er et stort skritt i riktig retning fra det man hadde tidligere.

– Når det er sagt, så er jeg sikker på at man kan gjøre mer ved å utvide ordningen, det vil stimulere til økt aktivitet i økosystemet for startups og høyere skatteinngang på sikt.

Krav til opsjonen

 • Ordningen gjelder bare for opsjoner som innløses til aksjer i oppstartselskapet tidligst tre år, og senest ti år etter tildelingstidspunktet.
 • Den avtalte innløsningskurs kan ikke være lavere enn markedsverdien på aksjene ved tildeling.
 • Opsjonen må tildeles den ansatte personlig og være uomsettelig i hele opsjonsperioden. Dette innebærer for eksempel at opsjonen ikke kan overføres til et selskap eid av den ansatte eller overføres til andre ved arv eller gave.
 • Ordningen har en øvre grense både på ansattnivå og på selskapsnivå. Den enkelte ansatte kan få tildelt opsjoner på aksjer med en samlet markedsverdi på inntil 3 millioner kroner. Arbeidsgiverselskapet kan utstede opsjoner på aksjer med en samlet markedsverdi på inntil 60 millioner kroner.
 • Aksjenes markedsverdi beregnes på det tidspunktet opsjonene tildeles.

Kilde: Skatteetaten

Få gratis nyhetsbrev

Abonner på Shifters nyhetsbrev for de siste nyhetene, trendene og analysene.

Ja, takk!

Powered by Labrador CMS