Likestilling

Slik får Innovasjon Norge kvinnetallene sine til å se bedre ut enn de egentlig er

Menn dominerer blant de som får støtte, men det trengs verken kvinnelige sjefer eller eiere, for at Innovasjon Norge registrerer det som et «kvinneselskap»..

Innovasjon Norge-sjef Håkon Haugli sammen med Are Traasdahl,Torger Reve og en del andre menn under åpningen av teknologihuset Share.
Publisert Sist oppdatert

Målet til politikerne har vært å øke andelen selskaper som har kvinnelig ledelse eller eierskap til 40 prosent. Tallene Shifter og Strise har hentet inn, viser at under 15 prosent av aksjeselskapene som fikk innovasjonstilskudd og oppstartstilskudd i 2021, var ledet av en kvinne. Resultatene ble omtalt i en artikkel 8. mars.

Da Shifter spurte Innovasjon Norge-sjef Håkon Haugli om å kommentere saken, viste det seg at Innovasjon Norge tar utgangspunkt i et langt høyere tall for «kvinneandel» enn dette.

– Jeg er ikke så overrasket over at tallene er lave, fordi vi vet at andelen kvinnelige gründere er lav. Jeg kjenner ikke godt nok til hvordan tallene Shifter presenterer er kommet frem, så derfor kan jeg ikke kommentere dem direkte. Våre egne tall for tilskudd viser en stabil kvinneandel på rundt 30 prosent når vi ser på alle næringer, ikke bare «den nye økonomien», sier Haugli.

Tallet har blant annet figurert ii kampanjer på sosiale medier de siste dagene.

INs regnestykke

Det store gapet mellom Innovasjon Norges virkelighet og vår virkelighet gjorde at vi valgte å analysere kvinneandelen for «alle næringer» – både store konsern, aksjeselskaper og enkeltpersonforetak. Heller ikke da kom vi i nærheten av «en stabil kvinneandel på rundt 30 prosent». Andelen selskaper som ledes av kvinner er på mellom 22 og 25 prosent fra 2016 til 2020. I 2021 gjør tallet riktignok et hopp opp til 27 prosent. Andelen selskaper med kvinnelig styreleder ligger på mellom 14 og 16 prosent i samme periode.

De siste dagene har Shifter forsøkt å finne ut hvordan Innovasjon Norge kommer frem til en så høy «kvinneandel». Forklaringen ligger i det såkalte «kvinnekrysset» som saksbehandlerne merker tilskuddet med, dersom de innfrir på ett av de følgende punktene:

  • En kvinne er eneeier eller har startet opp selskapet.
  • En kvinne er medeier eller har startet opp selskapet.
  • Tilskuddet bidrar til kompetanseøkning for kvinner.
  • Mer enn 30 prosent kvinner i styre og ledelse.
  • Tilskuddet øker kvinners deltakelse i næringslivet.

Ber om opprydning

Med andre ord trenger altså et selskap ikke å ha en eneste kvinne i styret eller ledelse, så lenge det de holder på med bidrar til kompetanseøkning for kvinner eller økt kvinnelige deltagelse i næringslivet.

Nå har imidlertid regjeringen bedt Innovasjon Norge om å få orden på rapportering av kvinneandelen blant de som får støtte, slik at det er mulig å sammenligne på tvers av de ulike statlige aktørene som bidrar med penger til næringsutvikling. I oppdragsbrevet fra Nærings- og fiskeridepartementet for 2022 ber regjeringen Innovasjon Norge «om å sluttføre arbeidet med forslag til et sammenlignbart system som skal registrere kvinners andel av bruk av virkemidler forvaltet av Innovasjon Norge, Forskningsrådet og Siva».

Innovasjon Norges kommunikasjonsenhet forteller at Innovasjon Norge har utarbeidet et forslag, som ligger tett opp til det Shifter og Strise har hatt som utgangspunkt for sin analyse. Det nye systemet har imidlertid blitt utsatt inntil videre.

Hauglis svar om likestilling

Shifter har også spurt Håkon Haugli om han mener det er problematisk at det er så lav kvinneandel blant selskapene som får støtte. Han viser da til at det er ulike grunner til at andelen er lav. IN-sjefen peker blant annet på mangelen på gode rollemodeller og nettverk, samt tilgangen på kapital. Haugli påpeker også at mange av de nyetablerte bedriftene er teknologibedrifter, og at færre kvinner har teknologiutdanning.

– Med dette utgangspunktet, tyder den lave kvinneandelen på at Norge går glipp av noe av potensialet den ene halvparten av befolkningen representerer. Det betyr naturligvis ikke at vi har for mange mannlige gründere. Tvert imot. Norge trenger flere gründere, av begge kjønn. Vi vet også at mangfold er en fordel for selskapene – både når det gjelder sammensetning på kjønn og på alle andre ulike typer bakgrunn – utdanning og erfaring, internasjonal bakgrunn og så videre.

– Kunne Innovasjon Norge ha gjort noe mer for å øke andelen kvinneledede selskaper som får støtte?

– Generelt er vi opptatt av å bidra til at alle gode gründere får tilgang på våre ordninger og av å gjøre våre tilbud kjent. Vi er avhengige av at både kvinner og menn søker om støtte. Jeg vil oppfordre kvinner med en forretningside om å ta kontakt.

Han viser til at Innovasjon Norge har hatt ulike oppdrag og aktiviteter med mål om å bidra til at flere kvinner starter og lykkes med entreprenørskap - blant annet målrettet mobilisering, rollemodellpriser og kompetanseprogrammer.

– Hva vil Innovasjon Norge gjøre fremover?

– Vi jobber med alle grupper av gründere og vekstselskaper, uansett hvem som sitter i ledelsen. Noe av det viktigste for oss er å bidra til å synliggjøre mangfoldet blant gründere.

Nyheter og innsikt rett i epostboksen

Motta høydepunktene fra Shifters redaksjon direkte i innboksen din.

Ja, takk!

Hvilke nyhetsbrev vil du motta?*

Hvilken bransje jobber du i?*