Øystein Eriksen Søreide og Eline Oftedal i Abelia mener regjeringen kan gjøre mye mer for å sikre vekst i norsk næringlsiv.

5 politiske grep for vekst og innovasjon

I morgen kommer ny og mer langsiktig tiltakspakke. Det må ikke bare være krisehjelp, men også omstillingshjelp, skriver Øystein Eriksen Søreide og Eline Oftedal i Abelia.

Omstillingshjelp betyr å legge til rette for oppstart, vekst og innovasjon.

Norsk næringsstruktur er for ensidig, og den pågående krisen viser hvor sårbar norsk økonomi er for svingninger i verdensmarkedene. Oljeprisfall understreker sårbarheten ytterligere.

Ingen sitter trygt på en krakk med kun et ben. Derfor trenger vi flere solide kompetansemiljøer som kan skape verdier, gode oppstartsmuligheter og treffsikre vekstvilkår for bedriftene. På den måten skapes det ny teknologi og løsninger i nye bedrifter og næringer. Hvordan får vi til det? Vårt innspill til regjeringen har vært fem konkrete grep.

For det første bør det sikres lønnstilskudd for mindre bedrifter.

Mange små bedrifter har viktige utviklingsprosjekter som vil styrke deres vekstevne etter at koronakrisen er over. Prosjektene blir imidlertid satt på vent når bedriften ikke har inntjening gjennom normal drift og lønnskostnader er den største utgiften. . Løsningen kan importeres fra Danmark. Der har de skapt en ordning hvor staten betaler deler av lønningene for selskaper som har utviklingsoppgaver. Dette forhindrer ytterligere permitteringer, og bidrar til at utviklingsprosjekter kan la seg gjennomføre i en periode med lavere kontantstrøm.

For det andre må delprogrammet for modne klynger styrkes.

Det er avgjørende at det kommer midler til det nye delprogrammet for modne klynger ettersom dette er velfungerende virkemidler for rask omstilling både i industrier som er utsatt for nedskalering, og i de som har behov for oppskalering. Derfor foreslår vi å styrke delprogrammet for modne klynger med 150 millioner og vektlegge klyngenes behov for langsiktige og forutsigbare rammevilkår.

For det tredje bør inkubatorene få økte midler.

Sivas inkubasjonsprogram er et verktøy for etablering og utvikling av bedrifter i nærings- og kunnskapsmiljøer. Ifølge SSB er både omsetning og antall ansatte høyere i bedrifter som er tilknyttet en inkubator, enn andre. En styrking av inkubatorene kan gjøre dem i stand til å veilede flere bedrifter gjennom krisen, slik at Norge mister så få bedrifter som mulig. En dobling av engangsbevilgningen til inkubatorene vil bidra å sikre et godt veiledningstilbud for bedrifter gjennom krisen.

For det fjerde trengs det bedre kapitaltilgang.

Mens våre nordiske naboer investerer aktivt i næringsvirksomhet putter nordmenn pengene i eiendom. Det kan gi velstand for noen, men vekst for få. Investeringsviljen må vris mot næringsvirksomhet. Vi foreslår at investeringsfradraget for private investeringer i gründer- og oppstartsbedrifter økes fra dagens 500 000 til 10 millioner kroner.

Med nok et internasjonalt perspektiv ser man at Norge ligger etter mange andre land på private investeringer i bedrifter i tidlig fase. British business bank har utviklet en modell hvor staten og folkefinansieringsplattformene deler risikoen for lån til bedriftene. Med denne som inspirasjon kan man opprette en ordning for lån til små og mellomstore bedrifter etter modell fra British business bank.

Frisk kapital er avgjørende for nye teknologier og forretningsmodeller. Det er viktig at statlig investeringskapital målrettes mot omstilling og mot å mobilisere privatkapital. En måte å gjøre det på, er å øke tilskuddet i Investinors matchingmandat med ytterligere 1 milliard kroner.

For det femte er det viktig å få på plass en fungerende ordning for opsjonsbeskatning.

Den norske ordningen for opsjonsbeskatning er ikke det verktøyet norske oppstart- og vekstbedrifter trenger i kampen om de kloke hodene. Dette gjør at disse bedrifter taper kampen om nøkkelkompetanse. En opsjonsbeskatning som gir en reell fordel for den ansatte vil styrke muligheten for opptarts- og vekstselskaper til å tiltrekke seg den kompetansen som trenges for å vokse og skape flere arbeidsplasser i framtiden. . Derfor har vi tatt til orde for en ny opsjonsskatteordning som sikrer at aksjeopsjoner blir en lett tilgjengelig form for avlønning av ansatte.

COVID-19 traff verdenshelsen og -handelen som Miley Cyrus sin Wrecking ball. Siden har krisepakkene kommet på løpene bånd. Morgendagens pakke må mestre kunsten å drive både krise- og omstillingshjelp. Med disse fem grepene, kan regjeringen bidra til å holde omstillingstakten i gang samtidig som oppstart- og vekstselskaper får krisehjelp.