Dominic Robinson skriver om etikk knyttet til AI. Illustrasjonsfoto: AP Photo/Laurent Cipriani

«AI-etikk kan hjelpe selskaper å vokse, rekruttere og innovere»

Regjeringens nye nasjonale strategi for kunstig intelligens er et viktig steg, men vi trenger et etikkbyks.

Kunstig intelligens (Artificial Intelligence, AI) kan hjelpe oss i møte med noen av vår tids største utfordringer. Denne uken tok regjeringen et velkomment steg med presentasjonen av en nasjonal strategi for kunstig intelligens.

Spørsmål om etikk og AI har raskt blitt gjennomgangstema i diskusjoner om ny teknologi, og regjeringen skisserer en rekke områder der det er genuin bekymring, og gir flere gode anbefalinger. Som strategidokumentet påpeker; “utvikling og bruk av kunstig intelligens kan skape utfordringer og reise flere vanskelige spørsmål”.

Men strategien burde tatt ett steg til. AI-etikk handler ikke kun om risikohåndtering. Det bør også ses på som en mulighet. Å operasjonalisere AI-etikk vil bidra til mer enn å kun overvinne “utfordringer”. Det vil bli en konkret verdidriver for selskaper. Operasjonalisering av AI-etikk kan bidra til økt vekst, forbedre rekrutteringsprosesser og til og med fremskynde bruken av avanserte teknologier som AI.

Men hvordan? En nyttig analogi er begrepet bærekraft. I dag er en gjengs oppfatning at det å integrere bærekraft i daglig drift er naturlig del av en god forretningsmodell. Det er også ansett som god butikk. Men det tok oss over 50 år å komme dit.

Som bærekraft, må AI-etikk ses på som noe innlysende for bedrifter, fordi det gir konkurransefordeler for bedriften. La meg gi tre eksempler.

  1. Etikk kan hjelpe organisasjoner å vokse.
    En overveldende (og økende) andel kunder og ansatte sier de ønsker å se etikk som en integrert del av bedriften. Å operasjonalisere digital etikk handler ikke kun om risikohåndtering, men kan være en differensiator for et selskap og bidra til færre feil og bedre produkter. Det betyr økt markedsandel og et bedre omdømme.
  2. Etikk kan hjelpe organisasjoner å rekruttere.
    Globalt er det massiv manko på teknisk talent innen kunstig intelligens. Nyutdannede har de siste årene nedprioritert big tech som arbeidsgivere og ser i stedet til selskaper som er prinsippfaste og etiske. Digital etikk kan gi selskaper som ikke kan konkurrere med Googles lønninger, et konkurransefortrinn i å tiltrekke og beholde tilgjengelig talent.
  3. Etikk kan hjelpe organisasjoner å ta i bruk avanserte teknologier som AI.
    En av de vanligste bekymringene blant ansatte er trusselen om automatisering. Å være proaktiv på etikk er en enkel måte å engasjere ansatte og senke mulige barrierer for endring.

Det er lett å føre opp abstrakte “kjerneverdier” på en organisasjons nettside, men betraktelig vanskeligere å gjøre dem praktiske, håndfaste, målbare og sikre at ansatte følger dem

Dominic Robinson, gründer i Ethical Advantage

Det er et stort og økende gap mellom etterspørselen etter etikk og forståelsen av hvordan etikk kan impPlementeres. Og der det finnes et gap mellom tilbud og etterspørsel ligger det også en kommersiell mulighet. Et bredt kompetanseløft om AI gjennom et gratis universitets-kurs for alle, som anbefalt i regjeringens strategi, vil også forsterke den raskt voksende etterspørselen etter etikk.

I strategien heter det at regjeringen skal “oppfordre bransje- og interesseorganisasjoner til å etablere sine egne, tilpassede bransjenormer, merkeordninger eller sertifiseringsordninger med utgangspunkt i prinsippene for ansvarlig bruk av kunstig intelligens”. Det er veldig velkomment, men per i dag er mange av anbefalingene rundt etiske retningslinjer relativt abstrakte. Det er lett å føre opp abstrakte “kjerneverdier” på en organisasjons nettside, men betraktelig vanskeligere å gjøre dem praktiske, håndfaste, målbare og sikre at ansatte følger dem. Etiske regler har ingen verdi hvis de ikke blir operasjonalisert i praksis.

Organisasjoner kan ikke operasjonalisere det abstrakte, og det å gå utover det vagt formulerte er kanskje ikke noe de ønsker å gjøre. Noen er bekymret for at å være først ute med å operasjonalisere digital etikk, vil være en konkurranseulempe og et håndbrekk på innovasjon. Å holde forpliktelsene på et abstrakt nivå gjør det mulig for organisasjoner å gjemme seg fra ansvaret i å foreta faktiske endringer.

Fremtiden for ansvarlig kunstig intelligens vil skapes av fremoverlente organisasjoner som er forberedt på å ta en posisjon og operasjonalisere etikk gjennom å gjøre det praktisk og holde seg selv ansvarlig mot de prinsippene. De som evner å gjøre det vil ikke bare høste fordeler, men se fordeler langt utover innsatsen. Vi må tenke annerledes rundt etikk. Ikke som et problem som skal løses, men som en kilde til bærekraftige konkurransefordeler.