Ryde-gründerne. Foto: Martin Holte

Beskylder Trondheim kommune for faktafeil: "At andre kommuner har dårlige erfaringer, kan ikke lastes Ryde"

Publisert Sist oppdatert

Irrelevante hensyn, faktafeil og skyld lagt på selskapet er noen av grunnene til at Ryde nå krever at vedtaket til Trondheim kommune blir opphevet.

Konflikten mellom Trondheim kommune og Ryde Technology har økt de siste månedene. I august vedtok formannskapet i Trondheim kommune å forby el-sparkesykler uten avtale med kommunen og ga den norske aktøren to uker på seg til å fjerne sparkesyklene.

Før helgen svarte selskapet med å sende en klage gjennom advokatselskapet Ræder på formannskapets vedtak.

Det var Adressa som først omtalte innholdet i brevet sendt fra Marianne Røed i advokatfirmaet Ræder AS. De mener vedtaket er ugyldig og må oppheves.

Skraphaugen venter: Teknologihovedstaden vil få sparkesykler som fortjent når de innfører et monopol

Flere feil og irrelevante hensyn

– Kommunen kan ikke med hjemmel i verken trafikkreglene, politivedtektene eller i kommunens privat-autonomi nekte kommersiell utleie av el-sparkesykler, slik Trondheim kommune har gjort i vedtaket av 13. august 2019, skriver Røed til kommunen.

– I tillegg er vedtaket bygget på uriktig faktagrunnlag, og irrelevante hensyn er lagt til grunn for vedtaket. Resultatet av dette er at vedtaket er ugyldig. 

Hun viser blant annet til at rådmannen hevder maksimal fart er over 20 km. per time. Dette avviser Røed.

– Maksimal fart for syklene er 20 km. per time. Videre fremgår det av saksfremlegget at det er registrert 23 skader ved bruk av el-sparkesykler hittil i år per 12. juli. Opplysningen er gitt på en måte hvor det kan se ut som om alle skadene har skjedd ved bruk av el-sparkesyklene som Ryde har satt ut. Dette er imidlertid ikke riktig, sier hun og understreker at tallene ikke sier noe om hvor mange av skadene som har skjedd ved bruk av andre el-sparkesykler eller Rydes elsparkesykler.

Et annet av punktene hvor selskapet og advokatfirmaet mener kommunen har feil grunnlag, er i økte utgifter for kommunen.

– Som angitt over har Ryde selv utsendinger hver dag som kontrollerer at el-sparkesykler ikke er til ulempe eller hindrer trafikk, drift, tilgjengelighet for funksjonshemmede mv. Dersom en el-sparkesykkel for eksempel havner i vannet, dykker Ryde for å hente opp denne, skriver Røed og legger til:

–At andre kommuner har dårlige erfaringer med sykkeltilbyderne i andre kommuner, kan ikke lastes Ryde.

Hensetting vs parkering

Et annet problem som formannskapet i Trondheim tok opp i sitt vedtak, var hensetting av sparkesykler på offentlig sted, og viste til at rådmannen selv har observert flere hensatte sparkesykler i bybildet.

– Kommunen synes å legge til grunn rådmannens vektlegging av at det ikke dreier seg om parkering etter trafikkreglene, men hensetting i strid med Politivedtektene for Trondheim kommune. Ordlyden i de vedtektene sier ingenting om hensetting, skriver hun, og påpeker at hvis det siktes til formuleringen "sette, henge, eller på annen måte plasssere", at det i seg selv ikke er forbudt.

– Dette vil for el-sparkesyklenes del avhenge av hvor den enkelte bruker velger å sette fra seg sykkelen, i likhet med det som gjelder for vanlige sykler. Det er derfor ikke grunnlag for å skille mellom "parkering"  og "hensetting", slik rådmannen synes å gjøre, og som kun synes å skulle gjelde kommersielle utleiere av el-sparkesykler. Kommunens lovtolkning på dette punkt strider derfor mot vegtrafikkloven og kjøretøyforskriften, skriver Røed.

Hun mener rådmannen må skille mellom bruker og aktør.

– Ryde parkerer bestandig syklene slik at de ikke er til unødig hinder eller ulempe, verken for gående, kjørende, utrykningskjøretøy eller funksjonshemmede. Ryde bryter altså verken trafikkreglene eller politivedtektene i Trondheim. Spørsmålet videre blir om Ryde kan stilles til ansvar for hva brukerne av syklene foretar seg.

Startet turist-app med åtte el-sparkesykler i Stavanger. Det likte ikke kommunen.

Selskapets aldersgrense

I rådmannens innstilling påpekes det også problemet med aldersgrensen som selskapet selv har satt på 18 år.

– Rådmannen registrerer at barn uten foresatte leier el-sparkesykler. At barn/unge uten trafikkopplæring kjører el-sparkesykler i trafikken uten hjelm, på fortau og byrom øker risikoen for skader både på seg selv og andre som bruker byen. Det må etableres et system som gjør 18-årsgrensen reell, skriver rådmannen i innstillingen.

Dette mener Røed at er feil.

– Rådmannen synes å vektlegge at 18-årsgrensen satt av aktørene angivelig ikke blir overholdt. Denne grensen er noe aktørene frivillig har valgt å sette, og følger ikke av regelverket. Tvert imot ble en aldersgrense ansett som uønsket i forarbeidene til endringen av kjøretøyforskriften. Manglende etterlevelse av aldersgrensen som aktøren selv har satt, kan derfor ikke begrunne et forbud.

Etter frislippet av el-sparkesykler, og andre små elektriske fremkomstmidler i fjor, fjernet regjeringen aldersgrensen på slike kjøretøy, har Bård Hoksrud har tidligere uttalt til Shifter at det ikke er aktuelt å sette nye aldersgrenser. På tross av dette opererer alle sparkesykkel-aktørene i Norge med en 18-års aldersgrense.

Dette skiller el-sparkesyklene: Alle selskapene mener at de er best

Brukerfeil ikke selskapets skyld

Flere av problemene rådmannen tar opp i innstillingen har med sparkesykler som er i veien for ferdsel, hensetting og sparkesykler kastet i elven å gjøre. Røed mener det er feil å klandre selskapet for brukerfeil.

– Dersom den enkelte bruker kjører på en måte som ikke oppfyller kravet til aktpågivenhet og varsomhet, vil dette representere et brudd på vegtrafikkloven og trafikkreglene. Tilsvarende vil en bruker som parkerer sykkelen på en måte som er til hinder for ferdselen, bryter trafikkreglene, skriver hun, og påpeker at det i disse tilfellene er den enkelte bruker adferd som er forbudt.

– Det kan imdlertid ikke derfra trekkes den slutning at parkering eller bruk av kommersielle el-sparkesykler i seg selv er forbudt. Det ville innebære en identifikasjon mellom den enkelte bruker og utleieren som det ikke finnes hjemmel for. Vi mener det ikke er rettslig grunnlag for å holde Ryde ansvarlig for den enkelte brukers brudd på trafikkreglene.

Ønsker vedtaket opphevet

Røed og advokatfirmaet har nå bedt Trondheim kommune om en utsettelse av vedtaket, og at vedtaket vurderes på nytt. De ønsker at om kommunen ikke opphever vedtaket, ønsker de at Fylkesmannen vurderer saken. De har også bedt Sivilombudsmannen for en uttalelse, og ber om at vedtaket ikke iversettes før uttalelse fra Sivilombudsmannen foreligger og saken er endelig avgjort av Fylkesmannen.

Avdelingsleder Frank Grønås i Eierskapsenheten i Trondheim kommune uttalte til Adressa at de foreløpig ikke vil kommentere klagen.

Les mer om el-sparkesykkel-tematikken her.