innlegg

«I Sverige rasles det allerede med rasjoneringssablene»

Nasjonale energiutfordringer krever lokale nettløsninger, og nå haster det å få på plass nasjonale støtteordninger, skriver Tommy Bønsnæs og Fredrik Andersson i TGN Energy.

«Ordninger lignende de for privathusholdninger må på plass også for næringslivet, med støtte til utbygging av for eksempel solcelleanlegg og batterilagringskapasitet», skriver TGN Energy-gründerne i dette innlegget.

Det grønne skiftet og elektrifiseringen av samfunnet stiller store krav til økt kraftproduksjon i et strømnett der kapasiteten allerede er sprengt. Lokale sol- og vindprosjekter i kombinasjon med batterilagring kan bli en helt sentral og nødvendig del av løsningen for næringslivet.

Utfordrende energimiks

I alle land står politikere, reguleringsmyndigheter og næringsliv overfor en formidabel oppgave med å fornye og modernisere produksjon, lagring og bruk av energi samtidig som kull, olje, gass og atomkraft fases ut. Skal vi greie å oppfylle målene i Parisavtalen, og FNs forventninger om oppbremsing av global oppvarming, må det bygges ut enorme mengder sol- og vindprosjekter i årene som kommer.

Dette byr på utfordringer for den samlede energimiksen.

Batteriene kommer

Stabiliteten i strømnett verden rundt er nemlig helt avhengig av store, regulerbare generatorer for å produsere strøm, og transportere den dit og når den trengs. Energi fra sol og vind er i utgangspunktet ikke regulerbar, og siden mengden sol og vind som er tilgjengelig varierer helt ned til time for time, vil energiproduksjonen, og dermed hele strømnettet, bli mer ustabilt desto mer uforutsigbar energi som kommer inn i miksen.

Her kommer lokal batterilagring inn som en nøkkelfaktor. Slike energilagringsløsninger vil bidra sterkt til å stabilisere nettet og gi næringslivet langt større forutsigbarhet.

Lønnsomme investeringer

Investeringsbudsjettene som norske bedrifter kunne brukt til å bygge slike løsninger selv, forsvinner nå raskt på grunn av de høye strømprisene. Derfor haster det med hjelp fra politikerne. Ordninger lignende de for privathusholdninger må på plass også for næringslivet, med støtte til utbygging av for eksempel solcelleanlegg og batterilagringskapasitet.

Dessuten bør bedrifter som bygger stort få økt støtte, slik at private aktører premieres for å bygge fornybare energiprosjekter som kommer hele samfunnet til gode.

Strømrasjonering neste?

I Sverige rasles det allerede med rasjoneringssablene. Det betyr at bedrifter kan oppleve reduserte åpningstider, eller at kraftkrevende industri og fabrikker må kutte ned på antall dager de er i produksjon. Dette kan fort komme på dagsorden også her hjemme dersom det ikke tas grep for dempe presset på strømnettet.

Vi må få frem raske løsninger som gjør at lokalt næringsliv som produserer fornybar energi fra for eksempel solceller, kobles sammen med kjent elektrisk lagringsteknologi som batterier. Dette kalles mikrogrid-teknologi, og er en helt sentral del av overgangen til det grønne skiftet og fremtiden til vårt energimarked.

Løsningene er her allerede

Over hele landet øker nå næringslivets interesse for bærekraftige mikrogrid-løsninger, og jo lenger unna urbane strøk, desto høyere er interessen. For industri og eiendomsutviklere i områder med ustabilt strømnett, er disse løsningene spesielt kjærkomne for å sikre en stabil strømtilførsel til lokale hjørnestensbedrifter.

At selskapene kan tjene penger på opplagret strøm, slik som private forbrukere allerede er i gang med, er med på å redusere belastningen av ekstreme strømpriser.

Uten strøm blir det ingen produksjon, og uten produksjon blir det ingen verdiskaping. Her trenges det umiddelbare tiltak, og vi er mange som står klare med løsninger vi vet vil være til fordel for både næringslivet og samfunnet som helhet.

Nyheter og innsikt rett i epostboksen

Motta høydepunktene fra Shifters redaksjon direkte i innboksen din.

Hvilken bransje jobber du i?*