Gardermoen: Siv Jensen, Venstre Trine Skei Grande og Kjell Ingolf Ropstad under debatten på NRK. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix
Gardermoen: Siv Jensen, Venstre Trine Skei Grande og Kjell Ingolf Ropstad under debatten på NRK. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

Dette betyr den nye regjeringsplattformen for norske teknologiselskaper

Publisert Sist oppdatert

Flertallsregjeringen på borgerlig side er en tilsynelatende god venn av det nye norske næringslivet. 

Så har KrF, Høyre, Frp og Venstre omsider godkjent den nye regjeringsplattformen, og det hundre-og-åtte-sider-lange dokumentet finner du her.

En god regjeringserklæring for næringslivet generelt og oppstartsbedrifter spesielt, mener Håkon Haugli, administrerende direktør i Abelia.

– Mye gull og grønne skoger? 

– Ja, de lover mye og mange av formuleringene er generelle, og de har kun to år på å levere på ambisjonene, sier Haugli.

I det følgende kan du se lovordene knyttet til et digitalt løft, innovasjon og gründerskap.

Regjeringens mål er nemlig at Norge skal bli blant de ledende landene i Europa på nettopp disse tre områdene.

«Det skal være enkelt og ubyråkratisk å starte nye bedrifter og å etablere flere arbeidsplasser», innleder kapitelet "Næring og fiskeri" - før en punktliste inkluderer disse, blant flere:

 • Regjeringen vil vurdere hvordan staten kan bidra til at lønnsomme prosjekter har tilgang til kapital, herunder vurdere ordninger knyttet til såkornfond/presåkornfond i lys av Kapitaltilgangsutvalgets utredning og andre pågående prosesser.
 • Gjøre det enklere å ta i bruk folkefinansiering i Norge.
 • Innrette de næringsrettede virkemidlene og skattesystemet mest mulig effektivt for å stimulere til verdiskaping, omstilling og innovasjon.
 • Legge frem en stortingsmelding om helsenæringen som blant annet omhandler hvordan den offentlige helsetjenesten kan bidra til utvikling av innovasjon og utvikling av nye løsninger.
 • Følge opp industrimeldingens tiltak for å bidra til at Norge er en kunnskapsdrevet industri- og teknologinasjon.

Videre ønsker Regjeringen at Norge skal være ledende i å anvende nye digitale muligheter i alle sektorer, og lister herunder opp følgende punkter, blant flere:

 • Legge til rette for testfasiliteter for utvikling og bruk av ny teknologi i alle næringer.
 • Satse på muliggjørende teknologier.
 • Legge til rette for lønnsom utvikling av datasentre i Norge.
 • Fortsette arbeidet med digitalisering av offentlige tjenester og kommunikasjon mellom det offentlige og næringslivet.
 • Vurdere hvordan blokkjede-teknologi kan legge grunnlag for ny verdiskaping.
 • Fjerne eller endre regelverk som er til hinder for teknologisk utvikling og nye forretningsmodeller i næringslivet og offentlig sektor

Regjeringen har videre som mål at Norge skal være et innovativt land og vil derfor styrke satsningen på næringsrettet forskning og innovasjon, og lister herunder opp følgende punkter, blant flere:

 • Prioritere de næringspolitiske virkemidlene som har høyest innovasjonsgrad og effektivitet.
 • Styrke samspillet mellom næringslivet, akademia, innovasjons- og forskningsmiljøer
 • Tilrettelegge for kommersialisering av forskningsresultater
 • Legge til rette for næringsklynger som drivkraft for innovasjon.
 • Ha gode ordninger som stimulerer næringslivets egen forsknings- og utviklingsaktivitet, og videreføre satsingen på næringsrettet forskning og utvikling.
 • Sørge for at innovasjonsmidler også går til utvikling av nye måter å jobbe på.

Regjeringen vil også fortsette arbeidet med å forenkle tilgangen til risikokapital og kompetente investorer. Blant annet er det foreslått å vurdere å innføre en ordning med investor- og gründervisum for å trekke kapital og innovasjonskraft til Norge, og det er herunder listet opp følgende punkter, blant flere:

 • Integrere entreprenørskap bedre i hele utdanningsløpet.
 • Gjennomgå rammebetingelsene for selvstendig næringsdrivende og frilansere for å gjøre det enklere å starte egen virksomhet
 • Vurdere virkemidler for å fremme privatpersoners investeringer i oppstartsvirksomhet, herunder økt skattefradrag.
 • Gjøre det enklere for små bedrifter å delta i offentlige anbud.
 • Foreta en gjennomgang av alle rammevilkår og ordninger for gründere og selvstendig næringsdrivende, blant annet sosiale rettigheter og sykepenger.
 • Utrede en ordning der selvstendige næringsdrivende beholder opptjente rettigheter til dagpenger i en utvidet periode ved overgang fra lønnet arbeid til egen virksomhet.

Regjeringen vil videre sikre rammebetingelser som stimulerer til vekst og utvikling, lister herunder opp følgende punkter, blant flere:

 • Utrede muligheten for å la selvstendig næringsdrivende og småbedrifter få betale skatter og sosiale avgifter etterskuddsvis.
 • Gjennomgå og forbedre opsjonsbeskatning for gründerbedrifter og skatteinsentivordningen ved investering i gründer- og oppstartsbedrifter.

Under punktet "Grønn næringsutivkling" gir Regjeringen også utrykk for at de vil føre en politikk som legger til rette for økt konkurransekraft, verdiskaping og innovasjon, gjennom utvikling av bærekraftige og miljøvennlige produkter og løsninger.

Det innebærer blant annet:

 • Å legge til rette for at Nysnø kan gjennomføre lønnsomme, langsiktige investeringer som bidrar til reduksjon av klimagassutslipp. Regjeringen vil trappe opp investeringskapitalen i Nysnø årlig i perioden. Selskapet oppkapitaliseres på samme måte som Argentum og Investinor.

Abelia-sjefen trekker frem at «teknologi og digitalisering» er nevnt mer enn 100 ganger totalt.

– Også veldig bra at regjeringen vil fjerne regulatoriske hindre for nye forretningsmodeller, styrke opsjonsskatt og skatteinsentiver for investeringer i tidlig-fase, og legge til rette for folkefinansiering, sier han.

Les også: Rapport om e-helse: «Videoleger» kan få 10 millioner kroner

Powered by Labrador CMS