Kapitalkrise

Varsellampene lyser: Venstre foreslår krafttak for gründere i usikre tider

Vil utvide opsjons- og skatteinsentivordningene og gjennomgå kausjonskrav til gründere.

Alfred Bjørlo i Venstre
Publisert Sist oppdatert

Venstre legger på Stortingets siste dag frem et nytt representantforslag om et «krafttak for gründerskap, entreprenørskap og innovasjon i usikre tider».

I forslaget som blant annet fremmes av medlem i næringskomiteen Alfred Bjørlo, heter det at det lyser gult - om ikke rødt - for norsk gründerskap.

– I Innovasjonstalen pekte Innovasjon Norge-leder Håkon Haugli på rekordlav interesse for gründerskap i Norge, sier Bjørlo til Shifter.

Til tross for mangeårig satsing på entreprenørskap i utdanning gjennom styrking av entreprenørskapsfag og elev og studentbedrift i grunnskole, videregående opplæring og høyere utdanning, var det i fjor bare 1,5 prosent av unge mellom 18 og 34 år som ville starte ny bedrift.

Dette er, historisk lavt, ifølge Venstre.

– Vi foreslår en pakke som skal snu utviklingen. Uten gründere blir det ingen omstilling, sier Bjørlo.

I selve forslaget foreslår opposisjonspartiet å utvide opsjonsordningen slik at flere oppstartsbedrifter kan bruke opsjoner for å rekruttere og holde på kompetanse.

Venstre vil også utvide ordningen som gir skatterabatt for investorer i startups og sørge for å gjøre det enklere å rekruttere fra land utenfor EØS. (Se hele listen med forslag nederst i saken).

Vil gjennomgå ordninger som stiller krav til kausjon

Den siste uken har Shifter satt søkelyset på Innovasjon Norges ordning med oppstartslån, hvor låntaker blir personlig ansvarlig for 20 prosent av lånebeløpet ved en eventuell konkurs.

Venstres vil nå at regjeringen gjennomgår dagens finansieringsordninger med formål om å utrede om disse stiller for høye krav til personlig kausjon og egenkapital.

I en kommentar tar Shifter-redaktør Per-Ivar Nikolaisen et oppgjør med det han mener er urettferdige ordninger som i realiteten kommer ressurssterke gründere forholdsvis mer til gode.

Bjørlo deler bekymringen.

– Vi må ha ordninger som gjør at også flyktninger og andre grupper utenfor arbeidslivet har reelle muligheter til å bli gründere de også, sier han til Shifter. – Den eneste saliggjørende løsningen kan ikke være å bli ansatt et sted.

Ett av forslagene tar derfor til orde for at det utredes hvordan man i større grad kan legge til rette for at personer med lav inntekt og eller løs arbeidstilknytning skal få muligheter til å starte egen virksomhet og at egenetablering i større grad tas i bruk som arbeidsinkluderingsverktøy.

Representantforslag fra Venstre om krafttak for gründerskap, entrepenørskap og innovasjon i usikre tider

1. Stortinget ber regjeringen legge frem forslag om å utvide ordningen som gir skattefradrag for investorer som investerer i nystartede bedrifter.

2. Stortinget ber regjeringen legge til rette for at det blir enklere for småbedrifter og nystartede bedrifter å få tilgang til kontrakter i offentlig sektor, blant annet gjennom økt bruk av innovative anskaffelser i stat, fylkeskommuner og kommuner.

3. Stortinget ber regjeringen gjøre det enklere for småbedrifter og gründer-bedrifter å rekruttere arbeidskraft fra land utenfor EØS-området, blant annet gjennom enklere, mer samordnet og smidig saksbehandling i UDI og ta initiativ til at det utarbeides en felles nordisk strategi for å tiltrekke seg internasjonal arbeidskraft.

4. Stortinget ber regjeringen gjennomføre en statlig risikokapitalreform, med sikte på å tette kapitalgapet gjennom å styrke den tilgjengelige kapitaltilgangen for tidligfasebedrifter.

5. Stortinget ber regjeringen om å utvide opsjonsordningen slik at flere nystartede vekstbedrifter kan benytte opsjoner som virkemiddel for å rekruttere og holde på kompetanse.

6. Stortinget ber Regjeringen gjennomgå om dagens finansierings-ordninger med formål om å utrede om disse stiller for høye krav til personlig kausjon og egenkapital.

7. Stortinget ber regjeringen utrede hvordan man i større grad kan legge til rette for at personer med lav inntekt og/ eller løs arbeidslivtilknytting skal få muligheter til å starte egen virksomhet og at egenetablering i større grad tas i bruk som arbeidsinkluderingsverktøy.

8. Stortinget ber regjeringen utrede lovfesting av permisjonsrettigheter for ansatte som ønsker å ta permisjon fra jobb for å starte egen virksomhet, herunder også se på muligheten for å gradere permisjonen og vurdere å utrede om det kan etableres egne ordninger for å kompensere tap av lønnsinntekt i perioden etablerer egen virksomhet.

9. Stortinget ber regjeringen utrede etableringen av et gründerpanel etter dansk modell. Panelet skal fremme forslag og anbefalinger til hvordan det kan gjøres enklere og mer attraktivt for gründere å starte ny virksomhet, og hvordan flere nye virksomheter kan ta neste skritt og vokse seg større.

10. Stortinget ber regjeringen gjenoppta arbeidet med å forenkle eksisterende regelverk som ble igangsatt av forenklingsutvalget med formål om å sikre at næringslivet ikke påføres unødvendige byrder.

11. Stortinget ber regjeringen legge til rette for at førstelinjetjenesten til gründere styrkes og at man har en tydelig målsetting om å i størst mulig grad sørge for et sømløst virkemiddelapparat for gründere på tvers av forvaltningsnivåer.

12. Stortinget ber regjeringen sørge for at Norge har en strategi for å sikre at norske gründere og mindre bedrifter får økt tilgang på internasjonal kapital for å skalere sine løsninger, blant annet gjennom å sikre at det offentlige virkemiddelapparatet har tilstrekkelige ressurser og kompetanse til å bistå norske småbedrifter og grundere i mobilisering og søknadsprosesser inn mot EUs investeringsprogrammer rettet mot entreprenørskap og nye næringer.

Nyheter og innsikt rett i epostboksen

Motta høydepunktene fra Shifters redaksjon direkte i innboksen din.

Hvilken bransje jobber du i?*