Digitaliseringsminister Linda Hofstad Helleland.

Regjeringen etablerer «datafabrikk» for startups

Skal sørge for at små selskaper får enklere tilgang til store data.

Publisert

Digitaliseringsdirektoratet skal i samarbeid med toppindustrisenteret DigitalNorway utvikle en «datafabrikk», kommer det frem i regjeringens stortingsmelding om datadrevet økonomi, som ble offentliggjort fredag.

«Datafabrikken skal tilby kvalitetsdata fra offentlig og privat sektor til utvikling av nye datadrevne forretningsideer, tjenester og produkter», skrives det i meldingen.

Der løftes små og mellomstore bedrifter, oppstartsbedrifter og gründere frem som en viktig målgruppe for satsingen.

Fabrikken skal blant annet tilby rådgivnings- og veiledningstjenester knyttet til tilgangs- og bruksrettigheter til data og bearbeiding og «vask» av data til bruk i stordataanalyser og kunstig intelligens.

I tillegg skal fabrikken være en pådriver for piloter som samler aktører, ekspertise og data innenfor ulike domener og problemstillinger.

De første pilotprosjektene for å skaffe innsikt til den videre utviklingen av Datafabrikken er planlagt gjennomført i 2021, opplyser regjeringen.

Erfaringene fra Datafabrikken skal også ha overføringsverdi til andre områder og vil være viktige i videreutviklingen av beste praksis, standardisering, veiledning og regelverk, ifølge meldingen.

– I Norge har vi en av verdens beste og mest åpne offentlige forvaltning, og vi er kommet langt i digitaliseringen av offentlige tjenester. Skal offentlig sektor være effektiv, må vi også være datadrevet og samarbeide med privat sektor om å utvikle gode tjenester og løsninger for folk. Offentlig sektor har en viktig dataforvalter- og datatilbyderrolle. Vi skal sørge for at offentlige data kan deles og brukes på en effektiv og sikker måte, sier digitaliseringsminister Linda Hofstad Helleland i en pressemelding.

Stortingsmelding 2 om datadrevet økonomi: De viktigste tiltakene

Regjeringen løfter frem følgende tiltak som de viktigste i den nye stortingsmeldingen om datadrevet økonomi.

  • Nasjonale prinsipper for deling og bruk av data
  • Etablere Datafabrikken som skal bidra til at flere offentlige data av god kvalitet kan brukes til næringsutvikling og innovasjon.
  • Opprette en tverrfaglig ekspertgruppe i næringslivet som skal utarbeide retningslinjer for ansvar, eierskap og bruksrettigheter i forbindelse med deling og bruk av industridata
  • Utnytte Norges deltakelse i Programmet for et digitalt Europa (DIGITAL) og programmets virkemidler til å styrke norsk næringslivs konkurranseevne i dataøkonomien
  • Oppnevne et offentlig utvalg for helhetlig regulering av viderebruk av offentlig informasjon (data) som skal vurdere mulig plikt for offentlige virksomheter til å dele data
  • Utrede dataøkonomien i offentlig sektor, dvs. vurdere insentiver, organiserings- og finansieringsmodeller for deling av offentlige data til viderebruk.
  • Se på muligheten til å etablere en nasjonal digital løsning der innbyggerne kan få innsyn i, og evt. administrere bruken av, og gi samtykke til, deling av egne personopplysninger
  • Påvirke utformingen av internasjonalt regelverk som er relevant for utforviklingen av dataøkonomien, inkludert fremme norske interesser i den videre prosessen for EUs forslag til Data Governance Act.
  • Forberede implementeringen av Open Data Directive, ODD-direktivet.
  • Utvikle en felles metodikk for å måle og synliggjøre gevinster og effekter av åpne offentlige data. Arbeidet skal bygge på det som skjer i EU og OECD.