Ryde-gründerne. Foto: Martin Holte

Kommunen tapte i retten mot elsparkesykkel-selskapet

Ryde får plassere ut sparkesykler i Trondheim etter å ha vunnet i tingretten.

Publisert Sist oppdatert

Kampen mellom sparkesykkel–aktøren Ryde og Trondheim kommune har spisset seg til den siste måneden. I forrige uke møttes partene i retten, etter at kommunen saksøkte Ryde etter utplasseringen av el-sparkesykler i mars.

Grunnen til saksøkingen var at Ryde ikke hadde avtale med kommunen, og at det var utlyst en anbudsrunde som selskapet valgte å ikke ta del i. Likevel valgte de å sette sparkesyklene ut på gaten i mars.

Nå har Ryde vunnet retten til å operere i byen. Det melder Adressa.no.

– Retten kan ikke se at kommunen har hjemmel i lov til å kreve forbud mot kommersiell utplassering og utleie av el-sparkesykler uten samtykke fra kommunen.

Retten mener at et generelt forbud mot bruk av offentlig vei krever særskilt hjemmel i eller i medhold av lov, dels fordi det er en inngripen i rett til alminnelig ferdsel og dels fordi forbudet går på tvers av gjeldende trafikkregler.

– Retten vurderer at et slikt forbud ikke kan hjemles i kommunens eierrådighet, heter det i kjennelsen.

Retten mener et forbud mot kommersiell utleie av el-sparkesykler heller ikke kan utledes av § 2.1 i politivedtektene.

– Rettens konklusjon er at Trondheim kommune ikke har hjemmel til ensidig å begrense Ryde sin tilgang til kommunal grunn ved å kreve at det inngås avtale og betales vederlag ved kommersiell utplassering og utleie av el-sparkesykler. Et slikt forbud vil dessuten medføre usaklig forskjellsbehandling av Ryde, heter det.

Ryde har i utgangspunktet krav på full erstatning av sine sakskostnader, som i Rydes tilfellet var 502 781 kroner i advokatsalær. Men selskapet får ikke beløpet dekket.

– Retten finner etter en samlet vurdering at det er medgått for mange timer til forberedelsen og langt over det som anses rimelig og nødvendig for forføyningssaken, og at salærkravet derfor er vesentlig for høyt. Kravet skal nedsettes basert på hva en alminnelig dyktig advokat ville ha krevd i salær.

Retten finner at nødvendige kostnader for forføyningssaken settes til kroner 200 000,- inkludert merverdiavgift. Dette skal Trondheim kommune betale til Ryde innen fjorten dager i erstatning for sakskostnader.

Ryde-gründer Espen Rønneberg sier til Adressa at de er fornøyd med utfallet og at sparkesyklene skal være på gaten igjen snarest.