Director for Organization transformation i Deloitte, Frode Sivertsen

Grepene som skal rydde opp i pengestrømmene fra det offentlige

Sammenslåinger, fjerning av støtteordninger og tydeligere rollefordelinger. Dette er de viktigste endringene foreslått i en ny rapport til Regjeringen.

Publisert Sist oppdatert

Etter 12 000 konsulent-timer er rapporten til Deloitte klar. Med 27 anbefalinger rokker de om på flere deler av det såkalte virkemiddelapparatet, altså de i dag 20 offentlige aktørene som skal fremme verdiskaping og arbeidsplasser her til lands - der i blant Innovasjon Norge, Forskningsrådet og Siva.

– Innovasjon Norge støtter rapportens mål og håper gjennomgangen vil føre til endringer som gjør det lettere for bedrifter i hele Norge å finne relevant kompetanse og egnede virkemidler for sitt prosjekt. Vi er positive til at konsulentene foreslår fire store virkemiddelgrupperinger som kan skape et mer helhetlig og brukervennlig virkemiddelapparat, sjef i Innovasjon Norge, Håkon Haugli i en pressemelding om rapporten og legger til:

– Samtidig synes vi at rapporten i for liten grad løser den oppgaven som ble trukket frem som en av de viktigste, å designe et virkemiddelapparat som er mindre komplekst og lettere å navigere i for bedriftene.

Haugli sier at Innovasjon Norge ikke er enige i alt, og vil delta aktivt i de diskusjonene som nå kommer om forslagene.

Her er noen av de viktigste endringene Deloitte foreslår i rapporten.

 • Tydeligere rollefordeling mellom Innovasjon Norge og Forskningsrådet.
  Deloitte mener Forskningsrådet bør ha primæransvar for hele kjeden av virkemidler innen forskningsrettet innovasjon, mens Innovasjon Norge bør ha primæransvar for virkemidler knyttet til forretnings- og kundedrevet innovasjon.
  I de tilfellene hvor innovasjonsprosjekter vil ha elementer av begge, mener Deloitte at det er naturlig at brukerne selv vurderer hva slags type risiko det er viktigst å redusere og søker på ordninger som er tilpasset deres behov.

 • Sammenslåing av Investinor og Nysnø klimainvesteringer med opprettholdelse av et klimafokusert investeringsteam i Stavanger og et generalist-team i Trondheim. Mandatet vil være likt og mye av kompetansen den samme, noe som ikke rettferdiggjør to separate organisasjoner.

 • Avvikling av presåkorn- og såkornordningene i Innovasjon Norge. Deloitte mener det er mer hensiktsmessig og kostnadseffektivt å gi støtte til oppstart (presåkorn) gjennom tilskudd. Fond-i-fond-ordningen for såkorn foreslås erstattet av matchingkapital gjennom Investinor/Nysnø.

 • Sammenslåing av Forskningsrådets FORNY STUD-ENT og Innovasjon Norges Markeds- og kommersialiseringstilskudd. Den nye ordningen bør legges til Innovasjon Norge.

 • SIVA blir en del av Innovasjon Norge. Deloitte mener Siva har god og lang erfaring med såkalte samhandlingsvirkemidler rettet mot forretningsdrevet innovasjon og bør få et totalansvar for disse. For å sørge for en tett kobling mellom disse og det regionale tilbudet anbefales det at Siva innlemmes som en egen divisjon i Innovasjon Norge, lokalisert i Trondheim.
 • Fylkeskommunene skal ikke lenger eie noe av Innovasjon Norge. Fylkeskommunene har i dag med sitt 49 prosent eierskap liten reell påvirkning av Innovasjon Norge. For å tydeliggjøre og rydde opp i eierskapsstrukturen anbefaler Deliotte at fylkeskommunenes eierskap overføres til NFD.

 • SkatteFUNN spisses mot små og mellomstore bedrifter. Deliotte mener SkatteFUNN har fått et for dominerende omfang, og vil redusere maksimalt fradrag. Veksten har vært drevet av større bedrifter. Det anbefales å redusere maksimalt fradragsgrunnlag fra 50 til 25 millioner. Det foreslås også å vurdere en rettighetsbasert tilskuddsordning siden Skattedirektoratet ikke har noen særskilt kompetanse til å vurdere om bedriftene har prosjektet som faktisk bør få støtte.